Niniejszy dokument określa zasady zakupów na stronach sklepu www.slubnybazaar.pl
Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 23.12.2014 dostępny jest poniżej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SLUBNYBAZAAR.PL

Sklep internetowy slubnybazaar.pl jest prowadzony przez: MAART, ul. Patriotów 1/15, 09-410 Płock, NIP 7742298961

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2 Rejestracja
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres sklep@slubnybazaar.pl z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Logowanie do Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.
3. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Firma Maart zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji firma Maart podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a firmą Maart z siedzibą w Płocku.
5. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

§ 4 Informacje o produktach
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl:
a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. Firma Maart zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Promocje w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień
1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez firmę Maart zamówienia złożonego przez Klienta oraz numerem konta do przelewu.
4. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się do Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia nr telefonu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”
5. Klient po złożeniu zamówienia ma 72 godziny na dokonanie płatności przelewem. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia w/w terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
6. Czas realizacji zamówienia to czas liczony od chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez wpłatę należności do momentu odbioru przez niego zamówienia. Na większość produktów określony czas dostawy to 3-7 dni roboczych, natomiast na określone produkty czas realizacji to ok. 14 dni roboczych (produkty na zamówienie, wytwarzane ręcznie, bądź zaprojektowane na zamówienie).
7. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta, sklep slubnybazaar.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny.
8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
9. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

§ 6 Warunki reklamacji
1. Firma Maart w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji przez firmę Maart Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do firmy i opisem reklamacji.
3. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres firmy Maart, ul. Patriotów 1/15, 09-410 Płock
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Maart niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny firma Maart zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Maart z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

§ 7 Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez firmę Maart mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma Maart nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z firmą Maart.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma Maart jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 regulaminu.

§ 8 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:
a) kontaktując się z z firmą Maart;
2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych dalej w tym punkcie. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej
5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu firmie Maart produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Firma Maart zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
6. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt firmie Maart, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części wysyłając go na adres firmy Maart.
7. Firma Maart nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku zamówienia gałek meblowych ponieważ jest to świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą. USTAWA art. 10. ust. 3. pkt. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Art. 10.
1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§9 Zwrot należności Klientom
1. Firma Maart dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub pocztowej.
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) firma Maart może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

§ 10 Promocje
1. Na stronach Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.
6. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, firma Maart poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.

§ 11 Dane osobowe
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Maart danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl , w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę Maart danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Maart usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Maart, ul. Patriotów 1/15, 09-410 Płock, NIP: 7742298961
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym slubnybazaar.pl.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 12 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl w punkcie poświęconym polityce prywatności.

§ 12 Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez firmę Maart w swoim imieniu.
2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik Newsletter).

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego slubnybazaar.pl.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Maart nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firmą Maart rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby kupującego.

Nasza strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz sklep może działać lepiej.Dowiedz się więcej.

Zamknij